Administratörsutbildning

En förutsättning för att kunna ansluta sig till Funca är en tvådagarsutbildning med en halvdags uppföljning; administratörsutbildningen.

Vem ska gå utbildningen?

 • Utsedda personer som ska bli administratörer, i första hand stödpedagoger/omsorgspedagoger, eller annan personal som arbetar närmast brukarna. Minst en administratör/enhet.
 • Förstalinjen-chefen, för att vara ett stöd under implementeringen.
 • Gärna även sjuksköterska och/eller arbetsterapeut/fysioterapeut/sjukgymnast.

Administratörens roll

Den personen som arbetar nära brukaren. Personen kan tillsammans med kontaktpersonen dagligen hjälpa till att driva och följa upp så att stödinsatser blir gjorda och att det dokumenteras så som gruppen kommit överens om. Administratören bör också flagga en tid före nästa kartläggning så att hela personalen kan hjälpas åt att observera och utvärdera.

 • Ansvara för kartläggningarna.
 • Boka tid för uppföljning.
 • Driva arbetet.
 • Följa upp att stödinsatser utförs.
 • Kontinuerligt presentera resultat till närmaste chef.

Förstalinje-chefens roll

Chefen har stor betydelse för att personalgruppen ska lyckas med förändringsarbete. Det krävs hela tiden prioriteringar och beslut för att processer inte ska stanna upp. Uppgifter behöver fördelas, prioriteringar behöver göras och roller behöver tydliggöras. Situationer där det inte finns någon självklar lösning uppstår och måste hanteras. Processen kräver att någon skapar överblick, håller i frågan och löpande följer upp. Dessutom uppstår det ofta motstånd eller brist på motivation under resans gång som måste hanteras.

 • Skapa förutsättningar för att arbeta med Funca.
 • Stödja och uppmuntra medarbetarna i arbetet med Funca.
 • Vara närvarande och ta tag i frågeställningar som uppkommer.
 • Efterfråga och använda resultat i den dagliga verksamheten, t.ex. på personalmöten.
 • Sprida resultaten i organisationen.

Kontaktpersonens roll

Den personen som finns närmast brukaren. Kontaktpersonen kan tillsammans med administratören dagligen hjälpa till att driva och följa upp så att stödinsatser blir gjorda och att det dokumenteras så som gruppen kommit överens om. Kontaktpersonen bör också flagga en tid före nästa kartläggning så att hela personalen kan hjälpas åt att observera och utvärdera.

 • Den som i första hand svarar på frågorna vid kartläggningen.
 • Samarbeta med närstående.
 • Medverka vid analysen av basala behov och tänkbara orsaker.
 • Vara aktiv i att ta fram stödinsatser.
 • Ansvara för att stödinsatserna genomförs.
 • Se till att tid för uppföljning bokas.

Att arbeta i multiprofessionella team är en framgångsfaktor och innebär att medarbetare från flera yrken arbetar tillsammans och lär av varandra, mot ett gemensamt mål – men genom olika bidrag. Varje medlem har en tydlig förståelse för de andra teammedlemmarnas bidrag till teamet och har en förmåga att se gemensamma intressen och kompetensområden. Teamet bildas utifrån vad som finns behov av runt för just den brukaren som ska kartläggas. Exempel på personer som bör om möjligt ingå i teamet förutom ovanstående:

Sjuksköterskans roll

 • Om möjligt delta vid varje kartläggning.
 • Medverka vid analysen av basala behov och tänkbara orsaker. Framför allt med fokus på hälsofrågor.
 • Se till att stödinsatserna är anpassade till den enskildes behov.
 • Vara delaktig i att följa upp att stödinsatserna utförs.
 • Den som tar kontakt med läkare eller andra yrkeskategorier som inte kunnat närvara.
 • Vara ett stöd till Funca-administratören.

Arbetsterapeutens/fysioterapeutens/sjukgymnastens roll

 • Om möjligt delta vid varje kartläggning.
 • Medverka vid analysen av basala behov och tänkbara orsaker. Framför allt med fokus på habilitering, hjälpmedel etc
 • Se till att stödinsatserna är anpassade till den enskildes behov.
 • Vara delaktig i att följa upp att stödinsatserna utförs.
 • Vara ett stöd till Funca-administratören.