Frågor & svar: Datalagring

Datalagring

Innebär kartläggning i Funca att personens personnummer lagras/läggs in?

Ja. Detta är för att det ska vara möjligt att ta bort data om någon vill raderas från registret. Om man kodar de som läggs in i systemet kan det finnas en risk att det blir svårt att hitta en enskild individ.

Var/hur lagras insamlad data? På lokal server? Centralt?

Data lagras på en central server på RC Syd (Registercentrum Syd) som har en mångårig erfarenhet av att driva kvalitetsregister. De har hjälpt till i uppbyggnaden av Funca och borgar för en säker hantering av data. Funca är inget kvalitetsregister, men det är uppbyggt på samma sätt och med samma säkerhet. http://rcsyd.se/

Hur ska personer med skyddad identitet hanteras vid kartläggning i Funca?

Skyddad identitet är ett samlingsbegrepp för fingerade personuppgifter, kvarskrivning och sekretessmakering, tre grupper med olika hotbilder. Varje vårdgivare (landsting, region kommun eller privat vårdgivare) ska ha riktlinjer och rutiner för hur informationshanteringen ska ske för personer med skyddad identitet så du får själv ta reda på vad som gäller vid din arbetsplats.

Krypteras informationen i Funca?

All informationsöverföring mellan webbservern och webbläsaren är krypterad.

Loggas aktiviteten när användare är inne?

Utförliga loggar hålls. Detta inkluderar in- och utloggningar; inmatning, läsning, skrivande eller radering av data; skapande av rapporter; samt alla fel, varningar eller övrig information.

Hur ser Funcas sekretess ut?

Med uppgifterna i Funca får vi unika möjligheter att se hur brukare mår, vilka bakomliggande orsaker som kan finnas, vilka skydds- och begränsningsåtgärder, läkemedel, samt stödinsatser som används. Förbättringsarbete möjliggörs eftersom det på gruppnivå går att jämföra resultat mellan olika enheter i landet. Alla brukares medverkan är därför viktig. Ju fler som är med desto säkrare blir resultaten. Funca är inte ett kvalitetsregister, men följer alla de sekretess- och säkerhetsåtgärder som ett kvalitetsregister har.

De uppgifter om brukaren som registreras är personnummer, personkrets, diagnos och verksamhet. I sammanställningarna som görs på gruppnivå går det inte att identifiera uppgifter om den enskilde brukaren. För att en sammanställning ska kunna göras på gruppnivå måste gruppen innehålla minst tio personer. Detta för att det inte ska vara möjligt att identifiera någon enskild person.

Brukarens uppgifter skyddas mot obehöriga. Det finns särskilda krav som bland annat innebär att bara den som har behov av uppgifterna får ha tillgång till dem, att det ska kontrolleras att ingen obehörig tagit del av uppgifterna, att uppgifterna ska skyddas genom kryptering samt att inloggning för att ta del av uppgifter bara får ske på ett säkert sätt. Personalen på brukarens LSS-verksamhet får ta del av de uppgifter som de lämnar till registret. Ingen annan LSS-verksamhet har åtkomst till dessa uppgifter.

Brukarens uppgifter omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär som huvudregel att uppgifter om brukaren endast får lämnas ut från Funca om det står klart att varken brukaren eller någon närstående till brukaren lider men om uppgiften lämnas ut.

Uppgifterna får endast användas för att utveckla och säkra omsorgens och stödets kvalitet, framställa statistik samt för forskning. Efter sekretessprövning, lämnas uppgifterna ut till den som ska använda uppgifterna för något av dessa tre ändamål. När uppgifter ur registret blir föremål för forskningsstudier behövs alltid ett godkännande av en etikprövningsnämnd (EPN).

Brukarens rättigheter

Brukarens medverkan i Funca är frivillig och påverkar inte den omsorg brukaren får. Om brukaren inte vill att uppgifterna registreras, ska brukaren vända sig till sin LSS-verksamhet.

  • Brukaren har när som helst rätt att få sina uppgifter utplånade ur Funca.
  • Brukaren kan få information om vid vilken LSS-verksamhet och tidpunkt någon tagit del av brukarens uppgifter.
  • Brukaren kan begära rättelse om dess uppgifter inte hanterats enligt personuppgiftslagen.
  • Brukaren har en gång per år, kostnadsfritt, rätt att få veta vilka uppgifter som har registrerats om personen (registerutdrag). En sådan ansökan ska vara skriftlig, undertecknad och skickas till Funca.