Handlingsplan

Exempel på vad kommunen bör tänka på vid upprättande av en handlingsplan för Funca.

Börja med en inventering över hur många verksamheter inom LSS som finns i kommunen och vilka som ska anslutas till Funca. För att nå optimala resultat bör kommunen ha en egen certifierad utbildare.

Sätt upp mätbara mål, till exempel:

Första året:

Ska det finnas minst två Funca-administratörer vid varje ansluten verksamhet i hela kommunen.
Alla chefer vid verksamheterna ska vara utbildade (Funcas administratörsutbildning) och arbetat fram en handlingsplan för verksamheten.
Arbetsterapeut, sjuksköterska och sjukgymnast/fysioterapeut erbjuds delta i utbildningen
Alla berörda läkare ska vara informerade om arbetssättet.

Vilket uppdrag ska den certifierade utbildaren ha?

Kommunen utser lämplig person för att bli certifierad utbildare i Funca. Personen får uppdraget att utbilda enligt ovanstående punkter. Den certifierade utbildaren kommer tillsammans med chefen på verksamheten också att ansvara för implementeringen av Funca och hjälpa enheterna att komma igång. Exempel på implementeringsåtgärder är kontinuerliga träffar med Funca‐administratörer, både vid verksamheten men också större träffar där alla Funca‐administratörer från hela kommunen träffas. Den certifierade utbildaren bör även närvara vid vissa arbetsplatsträffar, samt teamträffar, för att vara behjälplig med att ta fram lämpliga stödinsatser. Det är viktigt att den certifierade utbildaren får tid avsatt till detta. Det är även möjligt att utbyta utbildningstillfällen med någon grannkommun; ”låna” grannkommunens certifierade utbildare och erbjud denna kommun någon annan utbildning som ni har goda kunskaper i.

Vilka informationsinsatser finns det behov av?

Det är viktigt att alla berörda får information om vad Funca innebär, t.ex. läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut, politiker, chefer på olika nivåer, MAS, MAR och naturligtvis närstående.