Kom igång

Till Funca ansluter man sig antingen som privat företag eller genom en gemensam satsning i en kommun eller verksamhet. Innan man kan starta sitt arbete i Funca vill vi att ett team från enheten deltar vid vår administratörsutbildning. Det skrivs också ett avtal mellan verksamheten/kommunen och Funca, så man måste därför ha beslutat och informerat enligt nedanstående punkter;

  • Beslut om att medverka i Funca fattas inom kommun/landsting/region eller privat företag/organisation. På vilken nivå bestäms utifrån era lokala förutsättningar.
  • Förankrat hos IT-enhet att plan finns att gå med i Funca.
  • Informerat PU-ansvarig att personuppgifter ska samlas in.
  • Utsett ett team med motiverade och intresserade medarbetare. Teamet ska bestå av chef och blivande administratörer. Gärna även sjuksköterska, och/eller arbetsterapeut/fysioterapeut/sjukgymnast. Övriga yrkeskategorier är självklart också välkomna. (Dessa personer ska gå vår administratörsutbildning och kommer att vara ”drivande” på sin enhet).

Personuppgifter

Vi värnar om personuppgifter och följer GDPR.

Utbildning

När enheten bestämt sig för att gå med i registret anmäler man sig till vår 2,5-dagars administratörsutbildning. De som ska delta vid utbildningen är ett team från varje enhet. Teamet ska bestå av chef och blivande administratörer, samt gärna sjuksköterska och/eller arbetsterapeut/fysioterapeut/sjukgymnast. Givetvis är även andra yrkeskategorier välkomna att delta!

Syftet med utbildningen är dels att alla ska ha minst samma kunskapsgrund att utgå från, dels att lära sig att använda och förstå hur Funca ska användas i praktiken. Alla i teamet som deltar vid utbildningen kallas för ”Funca-administratörer” och samtliga får inloggningsuppgifter för att kunna logga in i verktyget på den/de enheter de är behöriga vid.

Teamets olika funktioner

  • Omsorgspedagogen/Stödpedagogen/Annan brukarnära personal är oftast den i teamet som har mest kännedom om hur vardagen ser ut för personen med kognitiv funktionsnedsättning. Administratören är den som är drivande på enheten och som samordnar planeringen av kartläggningarna, insatserna och utvärderingarna, samt genomför dessa tillsammans med kontaktperson och resten av teamet. Hon/han är också den som sköter kartläggningarna i datorstödet.
  • Chefen är mycket viktig i implementeringen på enheten och som ett stöd i arbetet. Att denne efterfrågar resultat av arbetet är också betydelsefullt. Chefens närvaro vid utbildningen och dennes intresse för medarbetarnas arbete brukar vara av stor vikt.
  • Arbetsterapeut/Fysioterapeut/Sjukgymnast kan analysera miljön och ge förslag på hur tillgängligheten kan ökas, ge råd angående kognitivt stöd, förskriva kognitiva hjälpmedel, bedöma personens aktivitetsnivå och ge förslag på hur aktiviteter kan anpassas.
    Sjuksköterskan är också drivande och stöttar genomförandet ute på enheten. Sjuksköterskan har dessutom det medicinska kunnande som kan behövas.

För information om utbildningar, kontakta Funca.