Om Funca

Funca är ett webbaserat arbetsverktyg som är byggt på uppdrag av Socialdepartementet, och syftet med verktyget är att förebygga och minska utmanande beteende samt att förbättra delaktighet och självbestämmande för vuxna personer med insatser enligt LSS, personkrets 1 och 2. Socialdepartementet uppmärksammade den framgångssaga som BPSD-registret var för personer med demens och ville därför bygga ett liknade arbetsverktyg anpassat för personer som har insatser genom LSS.

Eftersom verktyget är webbaserat ser man enkelt sina data och man kan också utvärdera arbetet på sin enhet. Att kunna följa statistik på enhetsnivå och jämföra sig med samlad data på kommun-, läns- och riksnivå är en stor tillgång i förbättringsarbeten och underlättar för utveckling av personalens arbetsmetoder.

Verktyget ska bland annat möjliggöra för brukare att vara delaktiga i planering och utvärdering av sina stödinsatser. Med hjälp av Funca får hela teamet (kan bestå av kontaktperson, arbetsterapeut, sjuksköterskan samt brukaren själv) ett gemensamt språk och arbetar mot samma mål.

För att börja arbeta med Funca måste man gå en 2 ½-dagsutbildning där man bland annat kommer att få lära sig vad det kan innebära att ha en funktionsnedsättning, vad lagen säger, samt vilka sätt man kan förebygga och hantera de svåra situationer som kan uppstå när man arbetar med personer med funktionsnedsättning. Utbildningen utformas med bland annat Socialstyrelsens kunskapsstöd Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet som grund.

Funca är lätt att använda och går ut på att man tillsammans skaffar sig kunskap om hur brukaren mår. Sedan görs en analys av om brukarens basala behov är tillfredsställda, såsom sömn och kommunikation, och andra tänkbara orsaker till utmanande beteende, exempelvis om kravnivån inte är individanpassad eller om brukaren har smärta. Tillsammans gör man en bedömning av vilka skydds- och begränsningsåtgärder som används, samt analys av läkemedel.

Utifrån analysen sätts olika stödinsatser in i samråd med brukaren. Dessa bygger på Socialstyrelsens kunskapsstöd Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet. Stödinsatserna är grupperade i t.ex. fysisk aktivitet och sinnesstimulering.

Vidare skriver man också en bemötandeplan, för att tydliggöra hur mötet mellan personal och brukare ska bli så bra som möjligt. Bemötandeplanen bygger brukarens individuella och specifika behov och blir ett redskap som kan underlätta den vardagliga kontakten. Genom att stödja och stärka självkänslan för brukaren, kan det utmanande beteendet till viss del minskas. Det underlättar för både brukaren och personalen att ha en struktur. I bemötandeplanen ingår bland annat AKK och kravanpassning, i enlighet med Socialstyrelsens kunskapsstöd.